รายชื่อนักเรียน ชุมนุม นาฏศิลป์
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50305 ด.ญ. สิตานัน บู่แก้ว 1 3
2 50330 ด.ญ. กุลนิษฐ์ พงษ์เพ็ชร 1 4
3 50355 ด.ญ. อติพร กลีบทับทิม 1 4
4 50398 ด.ญ. ธนภรณ์ ทาสะโก 1 5
5 50471 ด.ญ. ชลธิชา คร้ามสิทธิ์ 1 7
6 50477 ด.ญ. ตรีรัตน์ สิงห์คาม 1 7
7 50482 ด.ญ. ประสิตา จันทร์เติบ 1 7
8 50487 ด.ญ. ภัทรภรณ์ ศรีสมุทรนาค 1 7
9 50623 ด.ญ. อรัญญา บุญธรรม 1 10
10 50652 ด.ญ. ชนาธิป มหาราช 1 11
11 50653 ด.ญ. ธนินท์ธร ชูแสง 1 11
12 50654 ด.ญ. ธิตินันท์ สำลีลอย 1 11
13 50664 ด.ญ. ศุภกานต์ อู่ทอง 1 11
14 50691 ด.ญ. กนกวรรณ จันสีทอง 1 12
15 49625 ด.ญ. เมฑกาญจน์ ทบวงศ์ 2 4
16 49719 ด.ญ. สุจิตรา สนเม้า 2 6
17 49763 ด.ญ. สุวรรณรัชต์ ปาระแก้ว 2 7
18 49101 ด.ญ. สุปรียา นันทเพ็ชร 3 11
19 49125 ด.ญ. กชกร บุญเพิ่มพูล 3 11