รายชื่อนักเรียน ชุมนุม วาดภาพ
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50221 ด.ญ. พรรณพัชร สุธรรม 1 1
2 50222 ด.ญ. พิมพ์สุภา สาโรชจินดา 1 1
3 50240 ด.ช. พีรดนย์ ไตรพิษม์ 1 2
4 50241 ด.ช. พุฒิพงศ์ แสงแก้ว 1 2
5 50242 ด.ช. ภูบดินทร์ วารินทร์ 1 2
6 50247 ด.ช. อชิตพล จันทร์รอด 1 2
7 50250 ด.ญ. จิระประภา จำนงค์การ 1 2
8 50256 ด.ญ. ปณิตา เบญจหิรัญศักดิ์ 1 2
9 50260 ด.ญ. เพ็ญพิชชา สุธรรม 1 2
10 50297 ด.ญ. จ้าวจันทร์ สายยศ 1 3
11 49569 ด.ญ. กัลยกร สุวรรณสิงห์ 2 3
12 49580 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ วรโชติปิติพัชร์ 2 3
13 49582 ด.ญ. ศรัยฉัตร ฉายฝาก 2 3
14 49583 ด.ญ. ศรุตา สุขเกษม 2 3
15 49584 ด.ญ. ศศิชา พยงค์น้อย 2 3
16 49586 ด.ญ. สัณห์ฤทัย หน่อเเก้ว 2 3
17 49611 ด.ช. อานุรักษ์ ขอโคกกรวด 2 4
18 49614 ด.ญ. ณัฐมา เกตุภานิช 2 4
19 49760 ด.ญ. วรรธนันท์ หรุ่นสมบูรณ์ 2 7
20 49579 ด.ญ. ผุสดี ฐาปนวัฒน์ 2 8
21 49792 ด.ญ. ชลลดา วงษ์โม้ 2 8
22 49808 ด.ญ. ศิรกานต์ ประเปรียว 2 8
23 49551 ด.ช. ณัฐภูมิ ทองรอด 2 12
24 48897 ด.ญ. ธมกร พรหมศิลป์ 3 2
25 48973 ด.ญ. บงกชพร กุลทนันท์ 3 3
26 48976 ด.ญ. พิศมัย เดชเดิม 3 3
27 49052 ด.ญ. ดุสิตา มาลีลัย 3 6
28 49070 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ มังคลานนทชัย 3 6
29 49147 ด.ช. ณัฐพล มงคลภาส 3 6
30 49226 ด.ช. ธนสิทธิ์ ขันคำ 3 6
31 49239 ด.ช. รัชชานนท์ ได้เลิศ 3 6
32 48237 น.ส. ชนิสรา พรลิขิต 4 4
33 47479 น.ส. ชนิกานต์ ทวีลาภ 5 5
34 47741 น.ส. ลักขณา จันทีเทศ 5 6
35 50055 น.ส. สุวพัชร เซี่ยงลี้ 5 6