รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Folk song & Music
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 49612 ด.ช. อิสระ เอ็นดอนประดู่ 2 4
2 49128 ด.ญ. ญานิกา วงษ์ทอง 3 6
3 48333 นาย เอกพัฒน์ ลายลักษณ์ 3 7
4 49015 ด.ญ. พิชชาภา โพธิจาด 3 7
5 48506 นาย ฉัตรมงคล เกิดโพสี 3 8
6 48968 ด.ญ. จุลลักษณ์ บัวบุญ 3 8
7 49131 ด.ญ. ธัญชนก สุขสาร 3 8
8 48975 ด.ญ. พลอยไพลิน วรมล 3 9
9 49102 ด.ญ. สุพรรณณี สอนง่าย 3 9
10 49290 ด.ญ. ธัญญาลักษณ์ นามวงษ์ 3 9
11 49293 ด.ญ. ปิยกมล ยูโซพ 3 9
12 49069 ด.ช. ชัยวัฒน์ กิ่งไพร 3 10
13 49156 ด.ช. เมธานันท์ นาคเกิด 3 10
14 48956 ด.ช. ปราชญ์ ปราบเสร็จ 3 12
15 49012 ด.ญ. บุณณ์ภัสสร จิตติเจริญจันทร์ 3 12
16 49127 ด.ญ. จันทร์คณิภา แสงโสม 3 12
17 49135 ด.ญ. ปิยากร เครือสอน 3 12
18 49142 ด.ญ. อริสรา ฐิติกุลอนันต์ 3 12
19 48129 นาย ทัพเทวา ดวงสีเสน 4 2
20 50720 นาย ปณัย ยีดิน 4 2
21 50724 น.ส. ญาณิชา ธราวรรณ 4 2
22 48187 น.ส. จุฑาณัฐ นาอัก 4 5
23 48440 น.ส. ชลธิชา แสงโชติ 4 5
24 48444 น.ส. นวภรณ์ ลิ้มสวัสดิ์ธารา 4 9
25 48434 น.ส. เกื้อกูล ดวงศรี 4 10
26 48541 น.ส. ธัญญลักษณ์ กระเบื้องกลาง 4 10
27 48435 น.ส. ขจาริน คัชชา 4 11
28 48453 น.ส. ภานุชนาถ แก้ววิเศษ 4 11
29 48648 น.ส. สาวิตา ไทรย้อย 4 11
30 50813 น.ส. ชนาณิศ ชุมตันติ 4 12
31 50816 น.ส. ธฎาทิพย์ แสงยิ่งยงวัฒนา 4 12
32 47816 นาย ปัญจพล รุจีกิจนรา 5 3
33 47477 น.ส. กรวรรณ จางศิริ 5 5
34 47544 น.ส. อภิษฎา เทพวงศ์ 5 5
35 47777 น.ส. กานต์ชนก โกวาภิรัติ 5 5