รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ดนตรีสากล
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50212 ด.ญ. จิดาภา บัวใหญ่ 1 1
2 50286 ด.ช. ภูวรินทร์ พิมพะกัน 1 3
3 50317 ด.ช. ทวีสิน ผิวสอาด 1 4
4 49535 ด.ญ. เชน วุฒทะวัน 2 1
5 49759 ด.ญ. ฤดี โภชนัดศรีฉาย 2 7
6 49883 ด.ญ. จิรปรียา อุปพันธ์ 2 10
7 49899 ด.ญ. อัศวีร์พร วงศ์สุวรรณ 2 10
8 48862 ด.ญ. บุญยนุช เพียรงาม 3 1
9 48863 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ยอดชาญ 3 1
10 48855 ด.ญ. จิดาภา กลัดสมบูรณ์ 3 2
11 48867 ด.ญ. หรรษา ขยันวงษ์ 3 2
12 48876 ด.ช. ธนกฤต ศรีพราว 3 2
13 48892 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ฤทธิ์วิชัย 3 2
14 48893 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ภูริโลจนะ 3 2
15 48895 ด.ญ. ดรัลพร อ้นคต 3 2
16 48899 ด.ญ. ปิยาพัชร จารุภิญโญ 3 2
17 48900 ด.ญ. พิทยาภรณ์ ลีลาเกียรติคุณ 3 2
18 48902 ด.ญ. ภูริชญา โพธิ์ไพร 3 2
19 48903 ด.ญ. สุชัญญา บุญทัน 3 2
20 50143 ด.ญ. พิชญธิดา รบกล้า 3 2
21 48169 นาย ปุณณเมธ ช่วยระวะ 4 8
22 48239 น.ส. ธิราวรรณ ชื่นสำราญ 4 8
23 48243 น.ส. ปาระวี สุวรรณเก 4 8
24 48289 น.ส. เบญจภรณ์ สู่ความดี 4 8
25 50070 นาย ภูมิภัทร อนุชาติ 4 8
26 50788 น.ส. ณัฐธิดา คงมั่น 4 8
27 50792 น.ส. อรอนงค์ เพ็ญพิมพ์ 4 8
28 50796 น.ส. รมย์รวินท์ ปรีชามาตย์ 4 9
29 48430 นาย อัยเรศ เกิดผล 4 10
30 48313 นาย นราธิป ปานทอง 4 11
31 47523 นาย ศุภพล ตู้พิจิตร์ 5 6
32 47090 น.ส. ศุภาวดี กะการดี 6 11
33 47130 น.ส. กรพรรณ กุลพรนิภา 6 11
34 47093 น.ส. อรรัมภา ภู่ทอง 6 12
35 47094 น.ส. อริสา ละเอียด 6 12