รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ศิลปะสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50329 ด.ญ. กัญณัฎฐ์ เหลือทรัพย์ 1 4
2 50514 ด.ญ. เขมจิรา เรืองวงษ์ 1 8
3 50516 ด.ญ. ณิชกานต์ ใสสอาด 1 8
4 50524 ด.ญ. บุษยา ขันธาฤทธิ์ 1 8
5 50534 ด.ญ. อนัญญา ราชสินธ์ 1 8
6 50548 ด.ช. ภพสุข สุขมี 1 9
7 50554 ด.ช. วิศรุต กิ้มอารีย์ 1 9
8 50566 ด.ญ. ธัญพิชชา แย้มนัดดา 1 9
9 50567 ด.ญ. ธิดาวัลย์ อมรสถิตย์ 1 9
10 50577 ด.ญ. ภนิดา คงมี 1 9
11 50578 ด.ญ. ศรินทร์ญา เธียรประยูร 1 9
12 49942 ด.ญ. หนึ่งฤทัย มั่นดี 2 3
13 49644 ด.ช. พิทยุตฆ์ รุ่งเรือง 2 5
14 49672 ด.ญ. วิรุฬกานต์ เขียนสายออ 2 5
15 49703 ด.ญ. ณิชาดา เลิศจิรขจร 2 6
16 49705 ด.ญ. นวพร สิทธิศร 2 6
17 49706 ด.ญ. นัยน์ปพร ชินวงศ์ 2 6
18 49707 ด.ญ. นาถลดา มะวา 2 6
19 49709 ด.ญ. ปาริชาติ พูลวิเชียร 2 6
20 49711 ด.ญ. พิมชนก ทองรอด 2 6
21 49713 ด.ญ. แพรมารินท์ มีอารีย์ 2 6
22 49714 ด.ญ. ภุมรินทร์ ขุนพรหม 2 6
23 49715 ด.ญ. มนิชนันท์ ชีวะนานนท์ 2 6
24 49716 ด.ญ. ลลิตา สูนขุนทด 2 6
25 49717 ด.ญ. ลักษณ์นารา เหลาบับภา 2 6
26 49720 ด.ญ. สุพัตรา ศุขเนตร 2 6
27 49834 ด.ญ. กนกพร สมสุวรรณ 2 9
28 49172 ด.ญ. ลักษิกา สารมาศ 3 7
29 49179 ด.ญ. สุพรรณษา สวนการุณ 3 7
30 49214 ด.ญ. พรณภา เศรษฐชนะ 3 7
31 49215 ด.ญ. พลอยชมพู สุพาที 3 7
32 49220 ด.ญ. สุธิตา ระยาย้อย 3 7
33 50767 น.ส. ธิดาวรรณ บุญผูก 4 6
34 50770 น.ส. สุจิตรา ชะเอมเทศ 4 6
35 48263 นาย ไชยภัทร วงษ์สุวรรณ 4 11