รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Fine Art
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50216 ด.ญ. ชนิป์กานติ์ หอพิบูลวิภาสุข 1 1
2 50220 ด.ญ. ไปรยา พัฒนจิรวงศ์ 1 1
3 50229 ด.ญ. อภิชญา ศักดิ์ทวีวัฒนากุล 1 1
4 50321 ด.ช. พัชรพล วงศ์จันทร์ 1 4
5 50593 ด.ช. เมฆา อุทธาเครือ 1 10
6 50602 ด.ช. เอื้ออังกูร จันครา 1 10
7 50701 ด.ญ. ธันยากร ธิวงค์ 1 12
8 49821 ด.ช. เพชราวุธ พรมศรี 2 9
9 49835 ด.ญ. ชลิดา ปาตาล 2 9
10 49837 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชนะธนรัตน์ 2 9
11 49838 ด.ญ. ธัญลักษณ์ กันตะครู 2 9
12 49840 ด.ญ. นภัสรา รุจีกิจนรา 2 9
13 49845 ด.ญ. มนธิดา สุจารี 2 9
14 49851 ด.ญ. อมราพร รัตนเมธากร 2 9
15 49853 ด.ญ. อารยา บุพตา 2 9
16 49161 ด.ช. ศิรนาถ พรสิริธนภัทร์ 3 10
17 48114 น.ส. วรัทยา เถื่อนยืนยงค์ 4 1
18 48585 น.ส. ณัฐกฤตา เกตุภานิช 4 2
19 48247 น.ส. เพชรชมพู แซ่ซ่ำ 4 5
20 48533 น.ส. จิรนันท์ จ่ากลาง 4 5
21 48640 น.ส. รติมา คงสง่า 4 5
22 48249 น.ส. มาริสา อินทรวิเชียร 4 9
23 48242 น.ส. น้ำทิพย์ เอี่ยมรัมย์ 4 10
24 48197 น.ส. รัตนพรรณ วิจิตขจี 4 12
25 48542 น.ส. นัทธมน หนูพะไล 4 12
26 50000 น.ส. กรกฎ แสงสว่าง 5 2
27 50877 น.ส. ณิชกมล มณีวรรณ์ 5 12
28 46891 น.ส. สิริกุล นาคคงคำ 6 6
29 46894 น.ส. อริศรา จุนเจือดี 6 6
30 49363 น.ส. ชนันดา พันธ์แตง 6 6
31 49364 น.ส. ชนิสรา มิ่งสันเทียะ 6 6
32 49365 น.ส. นพธีรา จงภักดี 6 6
33 49367 น.ส. สรัลภัทร ชูสุวรรณ 6 6
34 49394 น.ส. ณัชชา วงศ์ศรีเทพ 6 6
35 49469 น.ส. พลอยสยาม สินธ์อยู่ 6 12