รายชื่อนักเรียน ชุมนุม SSM แร็ปเปอร์
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50318 ด.ช. แทนคุณ มูลสาร 1 4
2 50347 ด.ญ. รุ่งไพลิน ทองแสง 1 4
3 50357 ด.ช. เกรียงไกร เสนา 1 5
4 50377 ด.ช. พงศกร ปั้นอิ่ม 1 5
5 50381 ด.ช. ภูธเนศวร์ พรรษา 1 5
6 50390 ด.ช. สุรวรากรณ์ พิทักษ์รัตน์ 1 5
7 50674 ด.ช. ธนาดุล วงศ์วิญญูชน 1 12
8 50682 ด.ช. มนันท์ชนะ ชนะมาร 1 12
9 49570 ด.ญ. ฉัตรธิดา พวงลำใย 2 5
10 49655 ด.ญ. เกษเเก้ว สุขศรีอินทร์ 2 5
11 49659 ด.ญ. ฐาปนีย์ แสงสิริทรัพย์ 2 5
12 49660 ด.ญ. ณัจฉรียา อินประเสริฐ 2 5
13 49663 ด.ญ. นนทพร สินเจริญ 2 5
14 49665 ด.ญ. เบญจพร พันเดช 2 5
15 49667 ด.ญ. ภคพร วรรณวิเศษ 2 5
16 49668 ด.ญ. ภัทรธิดา นุ่นด้วง 2 5
17 49671 ด.ญ. วรัญญา ทอนกระโทก 2 5
18 49678 ด.ช. ฐกรณ์ ชัยภักดี 2 6
19 49680 ด.ช. ณัฐดนัย พุทธขาว 2 6
20 49682 ด.ช. ธนภัทร วงศ์เสรีวัฒนา 2 6
21 49683 ด.ช. ธันยบูรณ์ ด่านธนวัฒน์ 2 6
22 49692 ด.ช. ภูมิพัฒน์ โสสูงเนิน 2 6
23 49693 ด.ช. มรุเดช มหาคุณ 2 6
24 49698 ด.ช. อชิระ คำสิยาภรณ์ 2 6
25 49701 ด.ช. อภินันท์ สายสีมา 2 6
26 48901 ด.ญ. พีรยา งามสินจำรัส 3 1
27 49216 ด.ญ. พิสชา ปากเสนาะ 3 12
28 47527 น.ส. แกรมมี่ แจ้งกิจจา 5 6
29 47683 น.ส. ต้องใจ จุลไธสง 5 6
30 47746 น.ส. สุวิมล เฟืองผึ้ง 5 6
31 50045 นาย จักรพรรดิ วิภาครัตกุล 5 6
32 50047 นาย สวิตต์ สีคำ 5 6
33 50049 นาย อัครวินท์ อยู่สอาด 5 6
34 47539 น.ส. วรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 5 8
35 46893 น.ส. อพัชชา วันเวียน 6 4