รายชื่อนักเรียน ชุมนุม นักลงทุนตัวน้อย
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 49477 ด.ช. ณัฐภัทร ญาณสังวร 2 1
2 49479 ด.ช. ธนสิษฐ์ นาแสวง 2 1
3 49483 ด.ช. ภูริต ยิ้มศรวล 2 1
4 49500 ด.ญ. ไพลิน เฉิดอารีกิจ 2 1
5 49501 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ มูลสาร 2 1
6 49504 ด.ญ. วโรยา คล้ายจำแลง 2 1
7 49505 ด.ญ. ศิตา โสภาพงษ์ 2 1
8 49518 ด.ช. ธีระพงศ์ สุปัญญาโชติสกุล 2 1
9 49529 ด.ญ. กชพร มังคละ 2 1
10 49531 ด.ญ. กัลย์สุดา ร่อนแก้ว 2 1
11 49537 ด.ญ. ณัฐชญา มูลสถาน 2 1
12 49540 ด.ญ. ธนพร อับดุลเลาะ 2 1
13 49543 ด.ญ. พลอย เฉิดอารีกิจ 2 1
14 49544 ด.ญ. วริษา คุ้มถิ่น 2 1
15 49873 ด.ช. สรวิศ ริตพวง 2 1
16 49484 ด.ช. ภูริเศรษฐ์ รัตน์ไพศาลศิลป์ 2 2
17 49530 ด.ญ. กรชนก สิงหเดโช 2 2
18 49536 ด.ญ. ฐิตาพร นักสาร 2 2
19 49539 ด.ญ. ทิพรดา ดวงสีเสน 2 2
20 49547 ด.ช. กันตวัฒน์ อินทวารี 2 3
21 49761 ด.ญ. วาญามิณ โฉมจิตร 2 7
22 49063 ด.ญ. อาทิตยา ชวนเสถียร 2 10
23 49856 ด.ช. กฤษฎา บุตรดาหาร 2 10
24 49891 ด.ญ. รินนภา ภู่ยงกิ่น 2 10
25 49558 ด.ช. ปุณณภพ แจ่มกระจ่าง 2 11
26 49560 ด.ช. ภคิไนย มีชื่น 2 11
27 48842 ด.ช. ธนเดช ศิริสมพล 3 1
28 48848 ด.ช. วรรณ์ชัย ตุลย์วัฒนางกูร 3 2
29 48870 ด.ช. จิรัฏฐ์ สืบสุนทร 3 2
30 48881 ด.ช. พิตตินันท์ เวทยานนท์ 3 2
31 48886 ด.ช. วรวิช โล่ดำรงรัตน์ 3 2
32 48889 ด.ช. ศุภณัฐ พัฒนจิรวงศ์ 3 2
33 48947 ด.ช. ณชพล ปั้นจาด 3 4
34 49299 ด.ญ. สุพรรษา เนาวะบุตร 3 4
35 49035 ด.ช. ภูดิศ วงศ์วิญญูชน 3 11