รายชื่อนักเรียน ชุมนุม วิถีไทยวิถีธรรม
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50474 ด.ญ. ณัฐณิชา ปลื้มจิตต์ 1 7
2 49679 ด.ช. ฐปนวัฒน์ รื่นสกุล 2 6
3 49724 ด.ช. ณัฐภูมิ ฉัยยา 2 7
4 49727 ด.ช. ธนศักดิ์ แดนวิวัฒน์เดชา 2 7
5 49747 ด.ญ. ขวัญสุดา บุราณรมย์ 2 7
6 49753 ด.ญ. เบญญาภรณ์ จันทร์อ่อน 2 7
7 49755 ด.ญ. พรพณิดา เพชรโรจน์ 2 7
8 49764 ด.ญ. อานัสตา ปรางรินทร์ 2 7
9 49574 ด.ญ. ณัฐชยา ขาวสนิท 2 8
10 49577 ด.ญ. ธัญลักษณ์ นาถมทอง 2 8
11 49767 ด.ช. ชยุตพงศ์ ชนะดี 2 8
12 49771 ด.ช. ธนากร ชมชื่น 2 8
13 49581 ด.ญ. มนฤดี สมบูรณ์ 2 9
14 49811 ด.ช. ชลิต หารินไสล 2 9
15 48926 ด.ญ. กัญญาภัค ดีคล้ายเผ่า 3 3
16 48966 ด.ญ. กรกมล แก้วนิล 3 3
17 48980 ด.ญ. วิรัลพัชร ติ้นซุ่ย 3 3
18 49050 ด.ญ. โชติรส สุวรรณชัย 3 3
19 49059 ด.ญ. ฟ้าศิริ อุสาหะ 3 3
20 49295 ด.ญ. มณฑิตา สุนรเดชานันท์ 3 3
21 48938 ด.ญ. ภิรัญญา สุพรรณดี 3 4
22 48967 ด.ญ. กัญญาวีร์ อู่ข้าวอู่น้ำ 3 4
23 48971 ด.ญ. ณัฐชยา นิกรยานนท์ 3 4
24 48982 ด.ญ. สุภัสสร สุขสำราญ 3 4
25 49013 ด.ญ. ปิยวรรณ จีรังสถิตย์กุล 3 4
26 49137 ด.ญ. วิศรุตรา หนูเผือก 3 4
27 49176 ด.ญ. สิรินาถ กฤตโยภาส 3 4
28 48990 ด.ช. ธรณ์เทพ ทองแสง 3 9
29 49192 ด.ช. นนทพัทธ์ แซ่เตียว 3 11
30 48998 ด.ช. วิศวะ สิทธิวงค์ 3 12
31 49026 ด.ช. เจตปรีดา อ่อนดี 3 12
32 49165 ด.ญ. ธนภรณ์ เขตต์วัง 3 12
33 49243 ด.ช. อภิณัฐ แย้มพุ่ม 3 12