รายชื่อนักเรียน ชุมนุม พินิจพิชิตวรรณคดี
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 48183 น.ส. ขวัญชนก ดำรงธรรม 4 11
2 48350 น.ส. สุดารัตน์ เกตุจำนงค์รัศมี 4 11
3 50806 น.ส. นภัสอร เฮงสวัสดิ์ 4 11
4 50807 น.ส. นันทกานต์ กลิ่นบำรุง 4 11
5 50819 น.ส. วรรณวิสา พฤกตาน 4 12