รายชื่อนักเรียน ชุมนุม เสน่ห์ลายลักษณ์อักษรไทย
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50259 ด.ญ. พัชรพรรณ พฤกษ์วัฒนวงศ์ 1 2
2 50562 ด.ญ. ณัฐฏณิชา กรอบเพ็ชร 1 9
3 50565 ด.ญ. ณิชานันท์ สงสว่าง 1 9
4 50568 ด.ญ. ธิรดา แก้วคำ 1 9
5 50569 ด.ญ. ธิราวรรณ นักธรรม 1 9
6 50576 ด.ญ. เพชรรัตน์ วรณะภมร 1 9
7 50579 ด.ญ. องอำไพ มุ่งดี 1 9
8 50658 ด.ญ. พิลาศลักษณ์ เดชอ่อน 1 11
9 49933 ด.ญ. ปาลิตา สังข์ปากเกร็ด 2 3
10 49941 ด.ญ. สุภัชญา น้อยบุญชู 2 3
11 49850 ด.ญ. สิตากาญจน์ ปานนพภา 2 9
12 49932 ด.ญ. ปริชาติ พงษ์บุปผา 2 11
13 48599 น.ส. สิตานัน กาวี 4 5