รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ร้อยคำลำนำกลอน
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 46987 น.ส. ภคพร กุณฑล 5 7
2 47879 น.ส. ฐิติพร คำภาพันธ์ 5 7
3 46789 น.ส. พุทธธิดา อินทร์ช่วย 6 7