รายชื่อนักเรียน ชุมนุม เพลินเสียงสำเนียงเสนาะ
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 49656 ด.ญ. ขวัญพร โอทอง 2 5
2 48937 ด.ญ. ภัทรธิดา แซ่โซ้ง 3 11
3 49007 ด.ญ. จริณญารัตน์ แทบทับ 3 11
4 49133 ด.ญ. นลินทิพย์ ป้องทองหลาง 3 11
5 49211 ด.ญ. ปัณฑารีย์ โตล่ำ 3 11