รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ฝึกคิดพิชิตกระดานคำคม
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50301 ด.ญ. ประภัสสร เบ้าหัวดง 1 3
2 50447 ด.ช. จิรพล จันทร์ใย 1 7
3 50448 ด.ช. จิรสิน ทองคำ 1 7
4 50473 ด.ญ. ณภัทรธนัน เดชกิตติกร 1 7
5 50485 ด.ญ. ภัคภร คงต่อ 1 7
6 50636 ด.ช. ธนพัฒน์ หลอมทอง 1 11
7 50655 ด.ญ. ปรียาพรรณ เพิ่มทรัพย์ 1 11
8 50660 ด.ญ. เพ็ญสินี ภัทรจันทร์คง 1 11
9 50662 ด.ญ. ศวิตา สัตย์ไพศาลกิจ 1 11
10 50678 ด.ช. ปิติภัทร นามนิล 1 12
11 50686 ด.ช. สิปปกร เสนาชัย 1 12
12 50690 ด.ช. เอกภพ แก่นสุวรรณ 1 12
13 49490 ด.ญ. ชนิดา ศรีชุมทาง 2 2
14 49538 ด.ญ. ดวงฤทัย. กาญจนกันทร์ 2 2
15 49541 ด.ญ. นิชาภรณ์ ปู่โสม 2 2
16 48883 ด.ช. ภัทรวุธ เทพพิทักษ์ 3 2
17 48890 ด.ญ. กิตติกาญจน์ แก้วนวล 3 2
18 48894 ด.ญ. ณัฐสินี อัครขันตีวงศ์ 3 2
19 48272 นาย ปุณณวิช ศรีดาว 4 2
20 50735 น.ส. ฑิฆัมพร ศรีชุมทาง 4 3
21 47823 นาย ศาสตรา แจ่มชาวนา 4 8
22 48318 นาย ภัชรพล ศิริลำจวน 4 8
23 48629 นาย อภิสิทธิ์ นางาม 4 8
24 50784 นาย วรากรณ์ อินทร์ทอง 4 8
25 47395 น.ส. ปิยาภา ราชตาจ้าย 5 4
26 46793 น.ส. สุพิศตา มงคลภาส 6 5
27 49354 น.ส. ปรียาณัฏฐ์ เกตะสิทธิ์ 6 5
28 46734 น.ส. ปนัดดา เผือกแก้ว 6 12
29 49401 น.ส. นวินดา ขอเจือกลาง 6 12
30 49453 น.ส. สุธินี ปัญญาบุตร 6 12