รายชื่อนักเรียน ชุมนุม โสต
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50261 ด.ญ. วลีรักษ์ วีรสิริวัฒน์ 1 2
2 50262 ด.ญ. โศศิษฐา จิรพันธุ์เพชร 1 2
3 50263 ด.ญ. สุชญา ประดิษฐกุล 1 2
4 50306 ด.ญ. อคิราภ์ อ่อนน้อม 1 3
5 50312 ด.ช. กิตต์กวิน วรรธนะภัฏ 1 4
6 50391 ด.ช. สุรัตน์ อุ่นทะเล 1 5
7 50396 ด.ญ. ณัฐณิชา ประภาสะวัต 1 5
8 50397 ด.ญ. ทรรศิกา อาจมูลตรี 1 5
9 50400 ด.ญ. พัณณ์ชิตา ตลับทอง 1 5
10 50426 ด.ญ. จันทกานติ์ พันธ์เขียว 1 6
11 50428 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ บุญบวร 1 6
12 50430 ด.ญ. ณัฐธิดา พีพืช 1 6
13 50432 ด.ญ. นภัสสร แก่นคำ 1 6
14 50442 ด.ญ. สุวพิชญา รู้ยืนยง 1 6
15 49658 ด.ญ. ชวัลกร อามาตร์ 2 3
16 49661 ด.ญ. ณัชปวีย์ เยาวภา 2 3
17 49905 ด.ช. ณนณ ตันสกุล 2 11
18 49927 ด.ญ. เจนนี่เฟอร์ ชูประดิษฐ์ 2 11
19 49934 ด.ญ. เปมิกา วีระบัลย์ 2 11
20 49936 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีภักดี 2 11
21 49938 ด.ญ. วริษา มาละโส 2 11
22 49940 ด.ญ. สมิตา ชูช่วย 2 11
23 49949 ด.ช. ณฐพงศ์ เภสัชชา 2 12
24 49955 ด.ช. ธนกร อารีปริอาทร 2 12
25 49957 ด.ช. บดินทร์ รัตนกุล 2 12
26 49965 ด.ช. วิลาส บุญพวา 2 12
27 49966 ด.ช. ศรัณย์วิชญ์ ไทยอุทิศ 2 12
28 49292 ด.ญ. ปาญฝน พูลสวัสดิ์ 3 7
29 49298 ด.ญ. สายชล พวงนิลน้อย 3 7
30 48231 นาย อมรินทร์ แจ้งอรุณ 4 2
31 48253 น.ส. สุวนันท์ เวียรพันธ์ 4 5
32 48364 นาย ปองภพ วิลัย 4 5
33 48406 นาย ก้านภูมิ กายตะขบ 4 8
34 47448 นาย กฤษฎา โมคลา 5 10
35 47002 นาย ทิวัตถ์ สุวรรณมาโจ 6 12