รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50334 ด.ญ. ณปภัสร์ ผจงสาลีปัญญา 1 4
2 50339 ด.ญ. นิชาภัทร คงสมแสวง 1 4
3 50340 ด.ญ. ปณิตา บัวพิมพ์ 1 4
4 50424 ด.ญ. กัญญาวีร์ โพธิ์ศรี 1 6
5 50429 ด.ญ. ชุรีพร สุวรรณปรีชา 1 6
6 50438 ด.ญ. รวิสรา บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา 1 6
7 50564 ด.ญ. ณัฐวัลย์ พูลศรี 1 9
8 50570 ด.ญ. นิยตา โนนศิลา 1 9
9 49498 ด.ญ. เพ็ญลักษณ์ ธนัตวรานนท์ 2 1
10 49503 ด.ญ. ลภัสรดา สารชาติ 2 1
11 49509 ด.ญ. อารยา ญาติวิสุทธิ์ 2 1
12 49617 ด.ญ. ธัญญาลักษณ์ ทองคำแท้ 2 4
13 49623 ด.ญ. ภูษณิศา จันทร์หอม 2 4
14 48948 ด.ช. ณัฐติกร กลางประพันธ์ 3 8
15 49024 ด.ช. กวินทร์ เกษโกมล 3 8
16 49064 ด.ช. กรวิชญ์ จันศิริ 3 8
17 49076 ด.ช. พลนภัส สำราญสม 3 8
18 49104 ด.ช. คณิศร ทองประดับ 3 8
19 49120 ด.ช. วีรภัทร นาสมยนต์ 3 8
20 49150 ด.ช. ปวริศ เสืออินทร์ 3 8
21 49154 ด.ช. ภาคิณ ดีเพ็ง 3 8
22 49155 ด.ช. มังกรสิทธิ์ศักดิ์ กมลเลิศ 3 8
23 49159 ด.ช. วรมันต์ ชูช่วย 3 8
24 49227 ด.ช. ธัญญะ สุทธายน 3 8
25 49234 ด.ช. พิพัฒพงษ์ จันทร์ลา 3 8
26 49272 ด.ช. เนชา มามัน 3 8
27 50146 ด.ช. ธนศักดิ์ มหาโยชน์ 3 9
28 49006 ด.ญ. กรัญญา ปานามา 3 10
29 49075 ด.ช. พรพรหม จันทรักษา 3 10
30 49118 ด.ช. ภานุพัฒน์ นิยมพงศ์ 3 10
31 49122 ด.ช. ศุภสวัสดิ์ นนทเปาระยะ 3 10
32 49268 ด.ช. ธนนนท์ พุ่มใหญ่ 3 10
33 49191 ด.ช. นถเศรษฐ์ ลาภพันธ์เพชร 3 12
34 50710 น.ส. ณัฐกฤตา จิตต์รุ่งเรืองชัย 4 1
35 47447 น.ส. สุวพัชร อุดมเดชวันชัย 5 3