รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Cardgame battle
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50239 ด.ช. ประณิธาน อ้อยแขม 1 2
2 50245 ด.ช. ศุภานนท์ วาจาเพชร 1 2
3 50273 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ทวีลาภ 1 3
4 50492 ด.ช. กันตยศ ปัญญาดี 1 8
5 50498 ด.ช. ธนกร สังข์สุข 1 8
6 50539 ด.ช. ทักษพล บุญหาญ 1 9
7 50540 ด.ช. รณกฤต สุภาพพงษ์ 1 9
8 50543 ด.ช. บุญญพัฒน์ เทียบขจิตต์ 1 9
9 50552 ด.ช. วชิรวิทย์ ชูธัญญศักดิ์ 1 9
10 50556 ด.ช. สิรวิชญ์ สุชาตญานนท์ 1 9
11 49554 ด.ช. ธรรมวัฒน์ สุรินทร์วงค์ 2 3
12 49555 ด.ช. ธีรดนย์ ศักดิ์เครือมาศ 2 3
13 49872 ด.ช. ศิลปิน ประทุมมา 2 3
14 49855 ด.ช. กฤตนัย พวงผกา 2 10
15 49859 ด.ช. ณัฐวุฒิ กวดนอก 2 10
16 48844 ด.ช. ธิติ สิทธิสตพร 3 1
17 48849 ด.ช. วัชริศ มานะชัยชาญ 3 1
18 48875 ด.ช. เตชิต สุตาสุข 3 1
19 48887 ด.ช. วริทธิ์ธร ศุภเวที 3 1
20 48916 ด.ช. ภูดิส ทองเหลื่อม 3 3
21 49072 ด.ช. นัฐวุฒิ คงสิบ 3 3
22 49082 ด.ช. อชิรวัฒน์ แสนโท 3 5
23 48949 ด.ช. ทิเบต ลายละเอียด 3 7
24 48963 ด.ช. สุทธิพจน์ วรรณกี้ 3 7
25 49273 ด.ช. ปิยะพงษ์ แซ่เตีย 3 7
26 48977 ด.ญ. ภาวินี ศรีรักษา 3 8
27 49090 ด.ญ. ชญานุช จิระรัตนวงศ์ 3 8
28 48367 นาย พชรวศิน กังพานิช 3 11
29 48954 ด.ช. ธีรกานต์ สุรินทร์วงค์ 3 11
30 48999 ด.ช. ศุภวิชญ์ ไชยชาติ 3 11
31 49107 ด.ช. ชนาธิป สุริยะวงศ์ 3 11
32 49112 ด.ช. ธนพนธ์ นนทะชาติ 3 11
33 48227 นาย วรกร ลุนอุบล 4 2
34 47651 นาย เชาว์วรรธณ์ โฆษิตศาสตร์ 5 6
35 46750 นาย จิรเวช วัฒนกิจรุ่งโรจน์ 6 7