รายชื่อนักเรียน ชุมนุม เกาหลี
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50258 ด.ญ. พอใจ วิโสรัมย์ 1 2
2 50331 ด.ญ. จิรนันท์ บุญทรัพย์ 1 4
3 50332 ด.ญ. จิราภรณ์ ฝากาบน 1 4
4 50338 ด.ญ. นันธรัตน์ สุรานนท์ 1 4
5 50343 ด.ญ. ภคพร จันทร์ตรี 1 4
6 50344 ด.ญ. ภิรมณ นวลเป็นใย 1 4
7 50345 ด.ญ. มาริษา ธวัชสัจจธรรม 1 4
8 50346 ด.ญ. ยุพารัตน์ นามสง่า 1 4
9 50352 ด.ญ. วิภาพรรณ จูสิงห์ 1 4
10 50436 ด.ญ. พรพิมุก แสงประทุม 1 6
11 50439 ด.ญ. ศิริญา สุริยะ 1 6
12 50443 ด.ญ. อณิษตา หมื่นไตร 1 6
13 50444 ด.ญ. อติรภัติย์ แสนโท 1 6
14 50445 ด.ญ. อริสา ไชยมงคล 1 6
15 49795 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บาลุน 2 3
16 49800 ด.ญ. นรัมภา หิรัญวาทิต 2 3
17 48953 ด.ช. ธัชธรรม์ สิมะขจรเกียรติ 3 3
18 48983 ด.ญ. เอมอัชฌา โปร่งจิตร์ 3 3
19 48501 น.ส. สุวดี จันบุดดี 4 8
20 48384 น.ส. กมลชนก ศรีงาม 4 9
21 48386 น.ส. กัลยกร เปอะปิน 4 9
22 48454 น.ส. ภาพร เพชรชลาลัย 4 9
23 50172 น.ส. ประภัสสร พัฒศรี 4 9
24 48372 นาย รัฐภูมิ คำเอี่ยม 4 12
25 48438 น.ส. ชนิกานต์ สีหมอก 4 12
26 48450 น.ส. ปัญชิสา อินทรสงเคราะห์ 4 12
27 48600 น.ส. อชิรญา ศักดิ์ทวีวัฒนากุล 4 12
28 50814 น.ส. ณัฐชลิดา ศิริวรรณ 4 12
29 50815 น.ส. ตรีทิพยนิภา ภัยแคล้ว 4 12
30 50821 น.ส. ศศิกานต์ คงรอด 4 12
31 47481 น.ส. ฐิติชญา ฤกษ์ธานี 5 4
32 47484 น.ส. นริศรา จารา 5 4
33 47490 น.ส. วิชุดา ไชยวงศ์คต 5 4
34 47677 น.ส. กฤตพร สุทธิวารีวัฒนา 5 9
35 46717 นาย สราญ เเวงวรรณ 6 10