รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ฝรั่งเศส-เยอรมันพาเพลิน
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50313 ด.ช. กุลเดชา ฟางชัยภูมิ 1 4
2 50315 ด.ช. ณรงค์วิทย์ คันทัพไทย 1 4
3 50322 ด.ช. พีระพัฒน์ ชุมแสงเยาวรัตน์ 1 4
4 50348 ด.ญ. วศมน บุญญะรัตน์ 1 4
5 50351 ด.ญ. วิภาดา วิวัฒน์ไพรพนา 1 4
6 50472 ด.ญ. ญาณิกา ธนสารพัฒนกุล 1 7
7 50486 ด.ญ. ภัทรดา อิ่มพงษ์ 1 7
8 50680 ด.ช. พชร แซ่เลี่ยง 1 12
9 50683 ด.ช. มนัส เชิดวิวัฒนสินธ์ 1 12
10 49670 ด.ญ. วรัชยา พรหมลา 2 5
11 50083 น.ส. มณสิกานต์ บัวลา 5 8
12 47576 น.ส. กัญญาณัท หลำพงษ์ 5 10
13 47780 น.ส. ญาณิญท์ ศิลาเณร 5 10
14 47808 นาย ธิบดินทร เผ่าผม 5 10
15 47830 น.ส. ชุตินันท์ ฆารเจริญ 5 10
16 50099 นาย ศรัณย์ ธรรมบัวชา 5 10
17 50104 น.ส. นิยตา เเสนสุมา 5 10
18 47778 น.ส. กุลนรี ทองสนิท 5 11
19 47792 น.ส. ศุภาพิชญ์ วิระศิลป์ 5 11
20 49353 น.ส. ณัฐธิดา อ่อนน้อม 6 5
21 46944 น.ส. สิรินดา คงเจริญสวัสดิ์ 6 7
22 47141 น.ส. สุกัญญา ต้นมะลิ 6 7
23 49395 น.ส. นฤมล นุ่มนวล 6 7
24 46952 นาย ชยณัฐ บุญเรือง 6 9
25 47071 นาย ศราวุฒิ สินแก้ว 6 9
26 47103 นาย ชลชาติ จิตต์แก้ว 6 9
27 47129 น.ส. กนกวรรณ โคตรทิพย์ 6 9
28 46718 นาย สืบศักดิ์ อนันตา 6 10
29 46828 น.ส. ธนภรณ์ ประทุมวงศ์ 6 10
30 46871 น.ส. ชุติมณฑณ์ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 6 10
31 46981 น.ส. จีรนันท์ อนุชาติ 6 10
32 46985 น.ส. เนตรดาว ดำรงค์ศิลป 6 10
33 47022 นาย สรธร เอี่ยมรอด 6 10
34 47045 น.ส. อุษมา คำเสียง 6 10
35 47135 น.ส. ณัฐชยา มีนาภา 6 10