รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50213 ด.ญ. ชญานิศ วิโรจน์ชัยยันต์ 1 1
2 50237 ด.ช. นพรุจ อุปสาร 1 2
3 50238 ด.ช. บรรณวิชญ์ พฤกษชาติ 1 2
4 50244 ด.ช. วรฤทธิ์ บุญเผย 1 2
5 50248 ด.ช. อนันดา ธนกาญจน์ 1 2
6 50425 ด.ญ. จณิสตา เหล่าสมบูรณ์ 1 6
7 50427 ด.ญ. จิราภา ไวสาริกรรม 1 6
8 50433 ด.ญ. นันทิพร โรจน์เพียรธรรม 1 6
9 50434 ด.ญ. นิภาวรรณ เนตรรุ่งเรือง 1 6
10 50476 ด.ญ. ณัตพิกา อภิชัยชนะมิตร 1 7
11 50484 ด.ญ. พรทิพา รัตนชัยนนท์ 1 7
12 49487 ด.ญ. กมลชนก อำมา 2 1
13 49491 ด.ญ. ฐิรญา สุขเกษม 2 1
14 49499 ด.ญ. แพรวไพริน สมบัติ 2 1
15 49507 ด.ญ. สรัณฌิตา กองนาค 2 1
16 49523 ด.ช. ภูวิศ ติวิรัช 2 1
17 49930 ด.ญ. ณฐมน เจนบรรจง 2 11
18 49943 ด.ญ. อารียา สินภักดี 2 11
19 49557 ด.ช. นพฤทธิ์ บุญเรือง 2 12
20 48834 ด.ช. กฤตวัฒน์ พัตราภักดิ์ 3 2
21 48847 ด.ช. พงศ์ปณต รุจิวิวัฒนกุล 3 2
22 48874 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนินปัญญาพงศ์ 3 2
23 48878 ด.ช. นัฐภูมิ ชูราษี 3 2
24 49183 ด.ช. ชโยดม ชัยรัตน์ 3 3
25 49074 ด.ช. ปฏิภาณ ทิวเสถียร 3 7
26 49248 ด.ญ. ฐานิยา เรืองศรี 3 7
27 49270 ด.ช. ธนาธิป ภุมมา 3 7
28 48089 นาย พิษณุ สุขศิริ 4 2
29 48162 นาย ธนิสร นาแสวง 4 2
30 48525 นาย วรดร ใจตุ้ย 4 2
31 48181 นาย อันน์ ครองระวะ 4 5
32 48204 น.ส. อรชพร ชำนาญฉา 4 12
33 48456 นาย จักรพงษ์ เจริญสุข 4 12
34 50809 นาย กันตพงศ์ อาจชนะ 4 12
35 47595 น.ส. อรทัย บรรจมาตย์ 5 6
36 47478 น.ส. ชญาพร พงศ์พีรภาส 5 12
37 47530 น.ส. ชนัญธิดา จาปาทุม 5 12
38 47591 น.ส. ศีรณา ใสสมบูรณ์ 5 12
39 47603 นาย ณรงค์ศักดิ์ สอิ้ง 5 12
40 47642 น.ส. วิภาวรรณ จั่นเพ็ชร 5 12
41 47886 น.ส. มนทกานต์ แก้วปัญญา 5 12
42 50112 นาย ฐิตินันท์ ทรัพย์ศิริ 5 12
43 50113 นาย ธนวัฒน์ เสนอใจ 5 12
44 50114 นาย ภูริวัฒน์ ชูรี 5 12
45 50116 น.ส. กัญญาวีร์ มีมะโน 5 12
46 50117 น.ส. จตุพร กองเงิน 5 12
47 50118 น.ส. จิตรวีร์ หลิมบุญเจียม 5 12
48 50122 น.ส. วรวรรณ ชุมวรเดช 5 12