รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Jenga Number (บล็อกไม้)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 48873 ด.ช. ณัฐกิตส์ สุตะคาน 3 1
2 48833 ด.ช. กฤตภาส เล็กน้อย 3 2
3 48836 ด.ช. กวิน ศรีธรรม 3 2
4 48871 ด.ช. ชนาธิป แข่งขัน 3 2
5 48919 ด.ช. วิชชัยชาญ ฉายพิมาย 3 2
6 49018 ด.ญ. ยุพารัตน์ คำพันธ์ 3 6
7 49100 ด.ญ. สุชานาฎ ดีพลงาม 3 6
8 49256 ด.ญ. ภัทรธิดา สุขปลั่ง 3 6
9 48113 น.ส. วรวลัญช์ อังคประสาทชัย 4 2
10 50714 นาย กฤตนัน คำเจริญ 4 2
11 50728 น.ส. พิชญธิดา กองกะมุด 4 2
12 48245 น.ส. ปุณณัฐฐา เกษไชยศรี 4 5
13 48389 น.ส. ดรุณี แก้วสุรีย์ 4 5
14 48397 น.ส. พลอยณิศา สร้อยสังวาลย์ 4 6
15 48641 น.ส. รสิตา สาชิต 4 6
16 48589 น.ส. เบญญาภา ชัยนาม 4 10
17 48642 น.ส. วชิรญาณ์ พิจารณ์ 4 10
18 48646 น.ส. ศุภิสรา สุวรรณศร 4 10
19 47486 น.ส. พรทิพา สุวรรณรัตน์ 5 5
20 47580 น.ส. ชลิตา เรืองวงษ์ 5 5
21 48662 น.ส. รินนดา อนันต์ 5 5
22 47571 น.ส. สุรัชญา คงหนองลาน 5 6
23 47577 น.ส. เขมิกา เกิดรัตน์ 5 6
24 50050 น.ส. นริสา ทองสุข 5 6
25 50053 น.ส. รสธร ชิดพังเทียม 5 6
26 50054 น.ส. สุวดี นำดี 5 6
27 50056 น.ส. อรทัย อำไพพิศ 5 6
28 47582 น.ส. ดรุณรัตน์ นวนจังหรีด 5 10
29 47588 น.ส. ลออรัตน์ ตุ้ยภูเวียง 5 10
30 47604 นาย ณัฐกฤษณ์ วาจาฤทธิ์ 5 10
31 47646 น.ส. สิรีธร ขาวผ่อง 5 10
32 50102 น.ส. ทิวาทิพย์ วิสุทธิเวช 5 10
33 50106 น.ส. สุกัญญา จันทร์กลาง 5 10
34 50107 น.ส. หทัยชนก การสามารถ 5 10
35 50109 น.ส. อาภัสรา เชิดชู 5 10