รายชื่อนักเรียน ชุมนุม จุ๊กจิ๊ก จ. จีน
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 47458 นาย ทีปรกร ใจดี 5 11
2 47680 น.ส. จิรดา แก่นวงค์ 5 11
3 47729 น.ส. จิตตราพัตร์ พระพงษ์ 5 11
4 47730 น.ส. ชนกนันท์ มีอนันต์ 5 11
5 47737 น.ส. อนงค์วรรณ ศิริสาญานนท์ 5 11
6 47795 น.ส. อนงค์นาฎ สดุดีชีวิน 5 11
7 48660 น.ส. พันนิดา รุจิยาปนนท์ 5 11
8 49379 น.ส. สุภาดา ไม้พลอง 6 8
9 46714 นาย วสันต์ จิรวงศ์รุ่งเรือง 6 11
10 46723 น.ส. จิณณพัต แสงเสรีดำรง 6 11
11 46733 น.ส. ธาราทิพย์ จันทะแจ่ม 6 11
12 46738 น.ส. พรชิตา นำเจริญ 6 11
13 46775 น.ส. ฉัตรเเก้ว กฤตภาส 6 11
14 46780 น.ส. ณัฐณิชา ตระการพฤกษ์ 6 11
15 46782 น.ส. ดวงใจ แสนคำ 6 11
16 46787 น.ส. พัชรพร พิมพกรณ์ 6 11
17 46790 น.ส. มลทิพย์ สิงห์บ้านหาด 6 11
18 46827 น.ส. ณัฐธิดา หงษ์สาชัย 6 11
19 46878 น.ส. ชลลดา สุวรรณปักขิณ 6 11
20 46884 น.ส. พุธิตา สัตย์ช้ำ 6 11
21 46890 น.ส. ศิวาพร ผดุงอรรถ 6 11
22 46984 น.ส. นันทพร แก้วแสนไชย 6 11
23 46989 น.ส. วิลัยวัลย์ นระมาตย์ 6 11
24 46994 น.ส. อภิชญา อินทนา 6 11
25 47040 น.ส. วรรณภา สาธร 6 11