รายชื่อนักเรียน ชุมนุม เกมใบ้คำภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 49673 ด.ญ. วีรดา โทไข่ษร 2 5
2 49824 ด.ช. ภูวนัตถ์ บุญช่วย 2 9
3 49888 ด.ญ. พิริยาภรณ์ ฤทธิ์กระจาย 2 10
4 50218 ด.ช. วิน ตั้งธนสถาพร 3 3
5 48986 ด.ช. ณทชัย สละบัวเลย 3 4
6 49056 ด.ญ. นันทิกานต์ ขันธะ 3 5
7 49103 ด.ญ. อัจจิมา สีสุข 3 5
8 49178 ด.ญ. สุทธิดา โพธิสา 3 5
9 49251 ด.ญ. นิดานุช ทองเทียบ 3 5
10 50856 ด.ญ. น้ำทิพย์ ศรีแก้ว 3 5
11 47496 น.ส. สุพิชชา องค์มิ 5 5
12 47736 น.ส. พรรษชล หอมคุณ 5 5
13 46778 น.ส. ชลดา ยะวังพล 6 8
14 46788 น.ส. พิมพกานต์ คำใส 6 8
15 46745 น.ส. อัจฉรียา ศรีดี 6 11
16 46724 น.ส. จิราพร ศรีมงคล 6 12
17 46729 น.ส. ณัฐณิชา สัมมะจารินทร์ 6 12