รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Spelling bee
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50349 ด.ญ. วิชญาพร ดีงาม 1 4
2 50628 ด.ช. จิตติ คำด่าง 1 11
3 50630 ด.ช. ณัฐพล อนุกูลสมบรูรณ์ 1 11
4 50634 ด.ช. ตรีทศ กิจการ 1 11
5 50637 ด.ช. ธนภัทร มีรัตนมงคลชัย 1 11
6 49476 ด.ช. ชิษณุพงษ์ มีอำนาจ 2 1
7 49489 ด.ญ. ชนิกานต์ ศรีวะรมย์ 2 1
8 49508 ด.ญ. อัจฉริยา บุตรชา 2 1
9 49546 ด.ช. กฤตัชญ์ แซ่เลื่อง 2 3
10 49566 ด.ช. เสกฐฎวุฒิ ยอดแพง 2 4
11 49550 ด.ช. ณัฐดนัย แตงมีแสง 2 5
12 48915 ด.ช. ภูชนะ ทองแย้ม 3 3
13 48925 ด.ช. อัครวิทย์ เรืองศิริ 3 3
14 48960 ด.ช. เพชรเงิน นาคทอง 3 3
15 49027 ด.ช. โชคอนันต์ สุวรรณศุภวงษ์ 3 3
16 48911 ด.ช. ธรณ์เทพ รังสิวรารักษ์ 3 4
17 48913 ด.ช. พิพิธธน จันทพันธ์ 3 4
18 49276 ด.ช. พัชร พิบูลพล 3 4
19 48104 น.ส. บงกช คุ้มภัย 4 1
20 48106 น.ส. ปรียาภรณ์ รัศมี 4 1
21 48143 น.ส. ปัทมพร นิ่มปาน 4 1
22 48147 น.ส. ยลดา ศิลปสมศักดิ์ 4 1
23 50711 น.ส. ณิชา พุฒริ้ว 4 1
24 48138 น.ส. ชนาธินาถ ศรีใส 4 3
25 48141 น.ส. ณัฐชา สมจิตร 4 3
26 48342 น.ส. พัชรลดา ดวงทับทิม 4 3
27 48140 น.ส. อาริยาพร มนต์กิ่ง 4 5
28 48985 น.ส. วลัยภรณ์ จันสุตะ 4 5
29 48254 น.ส. อินทิรา มูลสาร 4 7
30 48488 น.ส. ณัฏฐณิชา คำมั่น 4 7
31 48597 น.ส. ศศิยาภา โพธิ์ถาวร 4 7
32 50781 น.ส. เมธิณี สกุลเสนารถ 4 7
33 48139 น.ส. อารียาพร มนต์กิ่ง 4 9
34 48238 น.ส. ชุติมณฑน์ ปุษยตานนท์ 4 9
35 47410 น.ส. อภิสรา นาคแปลงศรี 5 1