รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Movie fun
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50270 ด.ช. ชนธร ทุมรัตน์ 1 3
2 48097 น.ส. กชพร เชื้อวงษ์ 4 4
3 48153 น.ส. อรปรียา สอนสระเกษ 4 4
4 48248 น.ส. ภัทรธิดา ดัดสันเทียะ 4 9
5 48485 น.ส. ชลลัดดา หล้ามา 4 10
6 48537 น.ส. ทิพยรัตน์ ปลื้มน้อย 4 10
7 48545 น.ส. ปินิดา พลอยมุกดา 4 10
8 50800 น.ส. ชัญญา เครือบุญมา 4 10
9 50802 น.ส. ทัชชญา พยากร 4 10
10 48340 น.ส. ปาริชาติ นิธิพรไพรศาล 4 11
11 48345 น.ส. วราภรณ์ ศรีลาวงศ์ 4 11
12 48638 น.ส. มนสิการ ชัยอุดม 4 11
13 48302 น.ส. อรริญชย์ พลายด้วง 4 12
14 50820 น.ส. วรินธร จันทปัญญา 4 12
15 50822 น.ส. สุกัญญา ไชโย 4 12
16 47470 นาย วรฉัตร เกตุพิชัย 5 8
17 47638 น.ส. พัชรพร ทรัพย์บท 5 8
18 47760 นาย ธีรวัฒน์ ปิยะวรรณสุทธิ์ 5 8
19 47797 น.ส. อัจฉราวดี ติระ 5 8
20 47801 นาย จิรวัฒน์ สัตยธรรมรังษี 5 8
21 49372 นาย นิติพล สิ้นภัย 5 8
22 50062 นาย ชัยอนันต์ แย้มต่วน 5 8
23 50063 นาย ทวีศักดิ์ จันที 5 8
24 50065 นาย ธนเสฏฐ์ กุลฐิติเศรษฐ์ 5 8
25 50069 นาย ภูมินทร์ นุชนารถ 5 8
26 50075 น.ส. ชนิกานต์ ขันทอง 5 8
27 50076 น.ส. ฐานิกา สุตสุนทร 5 8
28 50077 น.ส. ฐิติวรดา นาดี 5 8
29 50079 น.ส. นันทการณ์ สุขประสิทธิ์ 5 8
30 50081 น.ส. พลอยดาว เสาร์ทอง 5 8
31 50082 น.ส. ภัทรภรณ์ บริบูรณ์ 5 8
32 50084 น.ส. มนัญชยา เมืองจันทร์ 5 8
33 50088 น.ส. อลิสา ชุ่มน้อย 5 8
34 50875 นาย กวินภพ มนูรักษ์ชินากร 5 8
35 46872 น.ส. กัญญาพัชร มณฑาทิพย์ 6 7