รายชื่อนักเรียน ชุมนุม รักป่า
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50401 ด.ช. กฤติศักดิ์ ไถวฤทธิ์ 1 6
2 50402 ด.ช. กวิน กำจัด 1 6
3 50407 ด.ช. ชญานนท์ สิงห์ป้อง 1 6
4 50411 ด.ช. ญาณภัทร ธงศรี 1 6
5 50423 ด.ช. อดิศักดิ์ พุฒซ้าย 1 6
6 50502 ด.ช. ธุววิช อุดมศิลป์ 1 8
7 50519 ด.ญ. ธัญสินี เพชรรักษ์ 1 8
8 50520 ด.ญ. นันท์นภัส ฉิมเรือง 1 8
9 50528 ด.ญ. เปรมกมล ทศพล 1 8
10 50535 ด.ญ. อัญพัชร์ เปรมานนท์ 1 8
11 49497 ด.ญ. เพ็ญพิชญา วรภูมิพิสิทธิ์ 2 2
12 49532 ด.ญ. คัมคุณ กาวินคำ 2 2
13 49534 ด.ญ. ชยาภรณ์ ปะกิระนา 2 2
14 49662 ด.ญ. ดวงสุดา หริคำภา 2 5
15 49669 ด.ญ. โยสิญา หนูใหม่ 2 5
16 49766 ด.ช. จตุรวิทย์ บุญกิจ 2 8
17 49773 ด.ช. ธัญเทพ สร้อยเงิน 2 8
18 49776 ด.ช. เบญจมินทร์ มิ่งเหล็ก 2 8
19 49778 ด.ช. พศนญ หนูสุวรรณ 2 8
20 49779 ด.ช. เพชรรัตน์ ชื่นชอบ 2 8
21 49787 ด.ช. อนันตทรัพย์ สมมิต 2 8
22 49790 ด.ช. อัชชาวุฒิ หงษ์อาจ 2 8
23 49791 ด.ญ. ขวัญชนก ใจนิต 2 8
24 49794 ด.ญ. ญาดา สุทธายน 2 8
25 49801 ด.ญ. บุญยานุช กาญจนวรานนท์ 2 8
26 49803 ด.ญ. พรรณษา สุภาพชน 2 8
27 49805 ด.ญ. มุกดา ทรัพย์เจริญ 2 8
28 49806 ด.ญ. วรัชยา เส็งสอน 2 8
29 50852 ด.ญ. อรุโณทัย แสนดวงดี 2 8
30 49011 ด.ญ. นันท์นภัส โรจน์เพียรธรรม 3 8
31 49055 ด.ญ. นภัสกร มาตรศรี 3 8
32 49093 ด.ญ. โชติกา ทรงเงินดี 3 8
33 49291 ด.ญ. บัณฑิตา เณรรักษา 3 8
34 48353 น.ส. โสมมนัทส์ โสมาบุตร 4 2
35 50726 น.ส. นิชา คำกลอนลือชา 4 2
36 50734 น.ส. กัลยาพร เอี้ยวเจริญลาภ 4 3
37 50736 น.ส. พรกนก วรวิบูลย์ 4 3
38 50740 น.ส. สุรัตน์ติกานต์ คำลือ 4 3
39 50768 น.ส. นัฐติกาล โพกพาน 4 6
40 47567 นาย วิศรุต โชครุ่งเรือง 5 10