รายชื่อนักเรียน ชุมนุม หัวใจพลังงาน
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50499 ด.ช. ธวัชชัย สิทธิพล 1 8
2 50012 นาย ธรรมรส ฉัตรมงคลชัย 5 3
3 49308 น.ส. ชญาภรณ์ แซ่ลี้ 6 2
4 49309 น.ส. ณัฐมณิสรา เก่าเงินโชติ 6 2
5 49310 น.ส. ดาวรีย์ ลีนะเลิศศรี 6 2
6 49312 น.ส. ธัญชนก หฤหรรษวาสิน 6 2
7 49313 น.ส. ธัญธันวา บัวขาว 6 2
8 49315 น.ส. พลอยกมล ชินนะ 6 2
9 49316 น.ส. พัฒน์ลดา กลอยสวาท 6 2
10 49317 น.ส. เพชรนภา โพธิ์นอก 6 2
11 49319 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ภรณ์สวัสดิ์เดชา 6 2
12 49320 น.ส. วรรณวิษา ศรียางนอก 6 2
13 49321 น.ส. ศศิวรรณ บุตรลพ 6 2
14 46668 นาย ณัฐพงศ์ ปุ๋ยเจริญ 6 3
15 49342 น.ส. พรพรหม แก้วทอง 6 4
16 46776 น.ส. ชนาพร พิมทอง 6 5
17 46791 น.ส. วรกมล นาคประวัติ 6 5
18 46844 น.ส. อมรรัตน์ นำดี 6 5