รายชื่อนักเรียน ชุมนุม E-Sport
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50235 ด.ช. ธีปกรณ์ ธนะจินดา 1 2
2 50268 ด.ช. กิติภูมิ สีเหลือง 1 3
3 50271 ด.ช. ชยากร จำปาทอง 1 3
4 50279 ด.ช. ธนกฤต วรรธวงศ์ 1 3
5 50283 ด.ช. นัทธกร อากาศวิภาต 1 3
6 50287 ด.ช. ภูวิศ เหลืองห่อ 1 3
7 50288 ด.ช. รพีพัฒน์ บรรจง 1 3
8 50290 ด.ช. วรภพ เบิกขุนทศ 1 3
9 50291 ด.ช. วรรณกร เทียมเมือง 1 3
10 50294 ด.ช. อัฑฒ์ธาวิน พรอภิไพศาล 1 3
11 50376 ด.ช. ปิยพงษ์ ผกายจันทรกุล 1 5
12 50382 ด.ช. ภูดิศ แสงรัตน์ 1 5
13 50383 ด.ช. ภูวนัย ธรรมสอน 1 5
14 50392 ด.ช. เหนือเมฆ เจริญโรจนกุล 1 5
15 49553 ด.ช. ธนพงษ์ สัมพันธ์อภัย 2 10
16 49568 ด.ช. อัครวุธ บัวบุญ 2 10
17 49900 ด.ช. กิตติกร สวยเลิศ 2 11
18 49902 ด.ช. กิตตินันท์ จงเจริญคุณวุฒิ 2 11
19 49906 ด.ช. ธนกฤต หาญทะนุพงศ์ 2 11
20 49913 ด.ช. พีรศักดิ์ เรียบร้อย 2 11
21 49917 ด.ช. วสุธา ทองเทพ 2 11
22 49920 ด.ช. ศุภวุฒิ อินทร์ปอ 2 11
23 49921 ด.ช. สุวรรณภูมิ เทียนไชย 2 11
24 49282 ด.ช. อชิพล ต่อวงศ์ชัยโรจน์ 3 4
25 48997 ด.ช. วรัญญู วงษ์มณี 3 7
26 49039 ด.ช. สิรวิชญ์ จันทร์ส้ม 3 7
27 48910 ด.ช. เตชวงศ์ วัฒนวรรณวงศ์ 3 12
28 48988 ด.ช. ณัฐพงษ์ สุดราม 3 12
29 49278 ด.ช. เพทาย ศรีม่วงกลาง 3 12
30 48170 นาย พสุวัฒน์ แสนเสนา 4 3
31 48496 น.ส. พรนภัส พ่วงสายกิ่ม 4 3
32 50730 นาย จิรภัทร์ เฉลิมวงษ์ 4 3
33 48415 นาย พลยุเดช งามนัก 4 10
34 48520 นาย ปัณณพนต์ ศศิสุวรรณ 4 10
35 48266 นาย ณัฐพงศ์ นิลเกษ 4 12
36 48277 นาย วรายุทธ แซ่เตียว 4 12
37 48381 นาย อัครเดช สายโรจน์ 4 12
38 48555 นาย จิณณวัตร์ คงมิยา 4 12
39 48608 นาย ธนาธาร ทองรอด 4 12
40 48625 นาย สรยุทธ์ อยู่แก้ว 4 12