รายชื่อนักเรียน ชุมนุม หมากล้อม
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50195 ด.ช. คัมภีร์ โพธิ์ถาวร 1 1
2 50475 ด.ญ. ณัฐริกา ทองหวาน 1 7
3 50692 ด.ญ. กรรณิกา เที่ยงธรรม 1 12
4 50693 ด.ญ. กษัตย์ติยา สุทา 1 12
5 50708 ด.ญ. สิรินประภา สมควร 1 12
6 49502 ด.ญ. รุจจิรา รักศิลป์ 2 2
7 49519 ด.ช. นนทพัทย์ ศรีวงษ์ 2 2
8 49528 ด.ช. ฮิโระอะกิ อิโต 2 2
9 49533 ด.ญ. จิดาภา เพ็งเหล่างิ้ว 2 2
10 49723 ด.ช. ณัฐพล เย็นจิต 2 7
11 49731 ด.ช. ปุณณกันต์ ศศิสุวรรณ 2 7
12 49736 ด.ช. ภาคิน บุญหล้า 2 7
13 49559 ด.ช. พิชญุตม์ พฤกษะวัน 2 9
14 48868 ด.ช. กฤศนภว์ ณ นคร 3 2
15 48869 ด.ช. จิตติพันธ์ กองเนตร 3 2
16 48882 ด.ช. พีรณัฐ ชาญพิทักษ์สมุทร 3 2
17 48885 ด.ช. รัชชานนท์ สงสว่าง 3 2
18 48950 ด.ช. ธนเสฏฐ์ ลี้ธนันต์ชัย 3 4
19 49000 ด.ช. สรวิชญ์ ใจภักดี 3 4
20 49148 ด.ช. แดนสรวง จงสุขไว 3 4
21 49037 ด.ช. วันชนะ ชนะมาร 3 5
22 49066 ด.ช. กิตติคุณ แซ่ลิ้ม 3 5
23 49105 ด.ช. จิรวัฒน์ ฮ่อตัน 3 5
24 49188 ด.ช. เทิดทูน เจริญธรรม 3 5
25 49283 ด.ช. อิงครัตน์ แก้วคำ 3 5
26 48931 ด.ญ. ฐิตาพร ธงศรี 3 6
27 48391 น.ส. ธนานันท์ หรุ่นสมบูรณ์ 4 9
28 46649 น.ส. ชญากาณฑ์ หงษ์ทอง 6 1
29 46650 น.ส. ญาตา รงค์สุวรรณ 6 1
30 46656 น.ส. รัชวิภา ข่าทิพย์พาที 6 1
31 46660 น.ส. อมลวรรณ สีเทา 6 1
32 46661 น.ส. อาริตา จุลพันธ์ 6 1
33 46696 น.ส. พิมณ์รณา ชมพูชัยวัฒน์ 6 1
34 49391 น.ส. จิดาภา อุดมพล 6 10
35 49393 น.ส. เมทินี จันทะศรี 6 10