รายชื่อนักเรียน ชุมนุม หมากรุก
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50361 ด.ช. จิรภัทร แซ่เบ๊ 1 5
2 50375 ด.ช. ปารเมศ แก้ววิเชียร 1 5
3 50378 ด.ช. พชรไชย ชวนันทพร 1 5
4 50386 ด.ช. ศิลาดล เต่าทอง 1 5
5 50387 ด.ช. สหพัฒณ์ อาชีวะ 1 5
6 49515 ด.ช. ชัยภัทร มุขขันธ์ 2 1
7 49527 ด.ช. สิริภัทร จันแปลก 2 1
8 48835 ด.ช. กฤษกร พฤกษ์วัฒนวงศ์ 3 1
9 48840 ด.ช. เดโชพล เฉียบแหลม 3 1
10 48843 ด.ช. ธรรมสรณ์ สุวลาภา 3 1
11 48845 ด.ช. เนตรวัฒน์ ทรงสกุล 3 1
12 48850 ด.ช. ศุภวิชญ์ หลักดี 3 1
13 48853 ด.ช. อริยะ ภัทรพงศ์วัฒนา 3 1
14 48888 ด.ช. ศุภกร ภักดีณรงค์ 3 1
15 48906 ด.ช. ชวกร พันธ์ชูเชิด 3 3
16 48965 ด.ช. อัครพนธ์ ปัญญามาก 3 3
17 49267 ด.ช. ทรงภพธร นาคครุฑ 3 3
18 48124 นาย จิรธิป เจริญสุข 4 11
19 48202 น.ส. สุภัสสรา จันทโชติ 4 12
20 49996 นาย ศตายุ อยู่แก้ว 5 2
21 50018 น.ส. ณิชานันท์ คุณารักษนิยม 5 3
22 47536 น.ส. ภัคจิรา หอมจันทร์ 5 5
23 47542 น.ส. สุวนันท์ ทองมูล 5 5
24 47578 น.ส. คีตภัทร์ ดงแสง 5 5
25 47787 น.ส. พิมญาดา แก่นโกมล 5 5
26 50041 น.ส. ปรารถนา วิเชียรสมุทร 5 5
27 50043 น.ส. อชิดารัตน์ โสภามี 5 5
28 50044 น.ส. อัจฉราภรณ์ ทองมาก 5 5
29 47483 น.ส. ธิญาดา เนาว์สันเทียะ 5 6
30 47535 น.ส. พนิดา สร้อยทอง 5 6
31 47690 น.ส. ลัดดาวัลย์ ทศพล 5 6
32 47728 น.ส. ขวัญธิดา วัชรจำรูญ 5 6
33 47468 นาย ภูริพัฒน์ รอดสีเสน 5 7
34 50115 นาย ศิวกร จิตเขม้น 5 12
35 46693 น.ส. พิมพกานต์ ไทยอยู่ 6 1