รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Sudoku
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50353 ด.ญ. สิริมา การชัยศรี 1 4
2 50354 ด.ญ. เสาวภา บรรจง 1 4
3 50530 ด.ญ. พิมพ์วัฒสา กุลรักษา 1 8
4 48292 น.ส. พิมพ์วิมล โพธิ์นิล 4 2
5 50719 นาย นิธิป ไชยวรวิทย์สกุล 4 2
6 50723 น.ส. กุรุพินท์ ทับทิมไสย 4 2
7 50725 น.ส. ทิพานัน กดมงคล 4 2
8 50818 น.ส. ภิญญดา นากุดนอก 4 12
9 47394 น.ส. เบญญาภา สีปานเงิน 5 2
10 47403 น.ส. วลัยพร วิวิธวรรัตน์ 5 2
11 47434 น.ส. จิตตราทิพย์ คล้ายสุบรรณ 5 2
12 47443 น.ส. ภูษณิศา โรยแก้ว 5 2
13 47878 น.ส. ชนิกา จงรวมกลาง 5 2
14 48659 น.ส. พลอยวรินทร์ ขัดเพ็ชร 5 2
15 50003 น.ส. น้ำทิพย์ น้อยดี 5 2
16 47445 น.ส. ลลิตภัทร ทศนักข์ 5 3
17 47487 น.ส. แพรทอง ฤกษ์ไพรี 5 4
18 47767 นาย มินธาดา มีธรรม 5 4
19 47784 น.ส. บุญสิตา สุภรพงษ์ 5 4
20 47840 น.ส. รวิภัทร ศาลารัตน์ 5 4
21 50028 น.ส. ชมพูนิกข์ เกื้อเสน 5 4
22 50032 น.ส. สมฤทัย ติยะวงศ์ 5 4
23 47482 น.ส. ณัฐกฤตา ศาสตร์ทอง 5 6
24 47492 น.ส. ศาตนันทน์ โสมาเกตุ 5 6
25 47639 น.ส. พิทยาภรณ์ บุญทอง 5 6
26 50052 น.ส. ภาวิดา ขาวอุบล 5 6
27 50874 น.ส. นันทภัท รักขภูมิพันธ์ 5 6
28 46720 น.ส. กรรณิกา ไชยสาลี 6 4
29 46784 น.ส. นัฐพร แก้วเอียด 6 4
30 46829 น.ส. ธนภัทร จันทร์ฉวี 6 4
31 46983 น.ส. โชติกา พรรณา 6 4
32 49343 น.ส. ศศธร คำแก้ว 6 4
33 49344 น.ส. สุธินันท์ ณรงค์มี 6 4
34 49345 น.ส. อริสา เผือกสีแก้ว 6 4
35 49360 น.ส. ณัฐวรรณ นิลประยูร 6 4