รายชื่อนักเรียน ชุมนุม UNO หรรษา
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 49944 ด.ช. กันต์ดนัย ศรีบุรินทร์ 2 3
2 49971 ด.ญ. ขวัญกมล มนต์วิเศษ 2 12
3 49972 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 2 12
4 49973 ด.ญ. ณัฐนิชา วงค์ชัย 2 12
5 49977 ด.ญ. นิรชา โคตรภูงา 2 12
6 49981 ด.ญ. พิมพ์ลัดดา จำนงค์ 2 12
7 49017 ด.ญ. มนทิราลัย กุลผึ้ง 3 11
8 49217 ด.ญ. ภคพร ศรีละพันธ์ 3 11
9 49246 ด.ญ. ชลธิชา มาดี 3 11
10 49252 ด.ญ. เบญญาภา โรมพันธ์ 3 11
11 50754 น.ส. รวิภา โฉมรัก 4 4
12 49430 น.ส. ทิชานัน เอื้อสุขอารี 4 6
13 48095 นาย ศักรนันทน์ แปลกวงษ์ศิริกุล 4 7
14 48296 น.ส. วีรวรรณ สร้อยเงิน 4 8
15 48495 น.ส. พนิดา ทานา 4 8
16 48550 น.ส. สโรชา รอดพ้น 4 8
17 48630 น.ส. เกวลิน แสงงิ้ว 4 8
18 48647 น.ส. สรัลดา ลำพึงคิด 4 8
19 50787 น.ส. ซัลม่า ประสงค์ผล 4 8
20 50789 น.ส. ณัฐภัสสร โกรกกระโทก 4 8
21 48284 น.ส. จันทรกานต์ น้อยหิรัญ 4 9
22 48285 น.ส. จันทรา สนสำริด 4 9
23 48291 น.ส. ปุณยวีร์ ชัยดำรงค์โรจน์ 4 9
24 48348 น.ส. สกุลณี ช่วยดี 4 9
25 48392 น.ส. นภัสกร รัตนะชัย 4 9
26 48472 นาย มนัญชัย รอดเพ็ง 4 9
27 48634 น.ส. ชนิตรา ไทยตรง 4 9
28 50797 น.ส. วรารัตน์ จตุระบุล 4 9
29 48649 น.ส. อัญชลี ท้วมมี 4 12
30 48639 น.ส. ใยทิพย์ ทองเพิ่ม 4 13
31 50066 นาย นที เพิ่มเจริญ 5 8
32 47702 นาย ชัยธัช มณีอินทร์ 5 10
33 46655 น.ส. ปุญชญา จันทร์เจริญ 6 1
34 46683 น.ส. ไข่มุก มุ่งหวังกลาง 6 1
35 46695 น.ส. อรกุล ชั้นสถาพรกุล 6 1