รายชื่อนักเรียน ชุมนุม A-math
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50233 ด.ช. ฐาปนศักดิ์ เผ่าเกียรติพงศ์ 1 2
2 50644 ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วทอง 1 11
3 50650 ด.ญ. จอมขวัญ เทพไชย 1 11
4 50672 ด.ช. ชนัสถ์นันท์ มั่นศักดิ์ 1 12
5 49572 ด.ญ. ชลติกาญจน์ บัวเเดง 2 3
6 49573 ด.ญ. ชวัลญา ภู่ฤทธิ์ 2 3
7 49576 ด.ญ. ธนัชพร แล้วด้วง 2 3
8 49578 ด.ญ. ปารณีย์ ใจกว้าง 2 3
9 49587 ด.ญ. สิรินทรา สุดจันทร์ 2 3
10 49675 ด.ญ. อิสรารักษ์ พลายเพชร 2 3
11 49552 ด.ช. เดชาธร ไกรสุภาพ 2 5
12 49632 ด.ช. กรวิชญ์ แสงชัย 2 5
13 49642 ด.ช. พงษ์ศธร อิ้มแตง 2 5
14 49645 ด.ช. ไพศิษฐ์ โกไสยสุข 2 5
15 49648 ด.ช. รุ่งเกียรติ ปงลังกา 2 5
16 49819 ด.ช. ปรเมศวร์ รุ่งสง่า 2 9
17 48837 ด.ช. ชัยพร ปฐวีศรีสุธา 3 1
18 48838 ด.ช. ฐิติกร แจ่มนิยม 3 1
19 48856 ด.ญ. จิรชยา เสมาน้อย 3 1
20 48857 ด.ญ. จีนิรา อ่อนละออ 3 1
21 48858 ด.ญ. ญาดา โพนไสว 3 1
22 48877 ด.ช. ธนาดล วรรณชนะ 3 2
23 48928 ด.ญ. ชณัญญา ก๋าพรหม 3 3
24 48930 ด.ญ. ญาณัจฉรา อินทรวิเชียร 3 3
25 48939 ด.ญ. มุกศิณี อนันทสิงห์ 3 3
26 48969 ด.ญ. ชุติกาญจน์ จำปีเรือง 3 3
27 48972 ด.ญ. ณิชาภัทร มูสิกะ 3 3
28 49014 ด.ญ. พรจิรา มั่นใจอารย์ 3 3
29 48987 ด.ช. ณัฐดนัย พีพืช 3 12
30 48108 น.ส. ปุณญณัฏฐ์ปภา อุดม 4 1
31 48110 น.ส. แพรพลอย ทิพรักษ์ 4 1
32 48137 น.ส. จิณห์นิภา ผิวพิมพ์ดี 4 1
33 50712 น.ส. ธนาพร แสงสุทธิ 4 1
34 50713 น.ส. ภัสสร เดชพันธ์ 4 1
35 46849 นาย ณัฐพล สุมาลัย 6 10