พิมพ์รายชื่อนักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติม
 
รายชื่อแยกตามห้องเรียน
พิมพ์รายชื่อ (ตัดห้องที่ไม่ต้องเลือก)
พิมพ์รายชื่อ (ทั้งหมดทุกห้อง)
พิมพ์รายชื่อ (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือก)
   
รายชื่อแยกตามวิชาเพิ่มเติม
พิมพ์รายชื่อทั้งหมด (เรียงตามรหัสวิชา)
พิมพ์รายชื่อทั้งหมด (เรียงตามชื่อผู้สอน)
เลือกวิชาก่อนพิมพ์
   
รายชื่อวิชาเพิ่มเติม
พิมพ์รายวิชาเพิ่มเติม (เรียงตามชื่อวิชา)
พิมพ์รายวิชาเพิ่มเติม (เรียงตามชื่อรหัสวิชา)
พิมพ์รายวิชาเพิ่มเติม (เรียงตามระดับชั้น)